Címlap

Bejelentkezés


26/2010. (III. 19.) FVM rendelet


az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. és 26. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A dátumnak a nap/hónap/év sorrendet kell követnie. A hónap feltüntethető arab számmal vagy betűvel a teljes szó kiírásával vagy rövidítéssel. Betűvel történő jelölés esetén elfogadható az Európai Unió más tagországainak hivatalos nyelvén történő megjelölés, feltéve, hogy az a magyar fogyasztó számára nem félreérthető. Az év jelölhető kettő vagy négy karakterrel.”
(2) Az R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A dátumjelölés sorrendjére a „minőségét megőrzi” szövegrész után zárójelben kell utalni. A dátumjelölés sorrendjére azonban nem kell utalni, ha a jelölés a fogyasztó számára egyértelmű, tehát ha a dátumot az év négy arab számjegyű feltüntetésével adják meg, illetve a hónappal és nappal történő megadás esetén a hónapot betűvel a teljes szó kiírásával vagy rövidített formában tüntetik fel.”
2. § Az R. 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A dátumnak a nap/hónap sorrendet kell követnie. Ahol szükséges, az évet is fel kell tüntetni a hónap jelölését követően. A hónap feltüntethető arab számmal vagy betűvel a teljes szó kiírásával vagy rövidítéssel. Betűvel történő jelölés esetén elfogadható az Európai Unió más tagországainak hivatalos nyelvén történő megjelölés, feltéve, hogy az a magyar fogyasztó számára nem félreérthető. Az év jelölhető kettő vagy négy karakterrel.
(4) A dátumjelölés sorrendjére a „fogyasztható” szó után zárójelben kell utalni. A dátumjelölés sorrendjére azonban nem kell utalni, ha az a fogyasztó számára egyértelmű, tehát ha a hónapot betűvel a teljes szó kiírásával vagy rövidített formában tüntetik fel.”
3. § Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. § A Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) Mellékletében szereplő 1-2-2002/72 előírás e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
5. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1. és 2. § 2010. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 3. § és az 1. melléklet 2011. január 20-án lép hatályba.
(4) Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról szóló 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. §-a és Melléklete nem lép hatályba.
(5) Hatályát veszti
a) az R2. Mellékletében szereplő 1-2-2002/72 előírás 3. számú mellékletének címében, valamint az R2. Mellékletében szereplő 1-2-2002/72 előírás 3. számú melléklete A) és B) részének címében a „részleges” szövegrész;
b) a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 6/2008. (I. 17.) FVM rendelet Mellékletében szereplő 1-2-2007/19 számú előírás 4. számú melléklete.
(6) Az R. 10. § (6) bekezdése és a 11. § (4) bekezdése 2011. december 31-én hatályát veszti.
(7) Az R. 2010. június 30-án hatályos szabályainak megfelelő jelöléssel előállított csomagoló anyagok 2011. december 31-ig felhasználhatóak.
6. § (1) Ez a rendelet az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapítja meg:
a) az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról,
b) a Bizottság 975/2009/EK rendelete (2009. október 19.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv módosításáról.FVM